Заявление на алименты украина

Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов, в части от дохода

Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в части от дохода (заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів в частці від доходу)

Вы можете скачать образец заявления о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в части от дохода в рубрике «Скачать».

До ______________________ суду ________________ області

Заявник: П.І.Б. (повністю), уродженець, громадянство, місце
роботи, місце проживання, ідентифікаційний код або
номер серію паспорта, електронна адреса.

Боржник: П.І.Б. (повністю), уродженець, громадянство, місце
роботи, місце проживання, ідентифікаційний код або
номер серію паспорта, електронна адреса, інші дані,
якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують
боржника (у разі відсутності даних – про це вказати —
«дані не відомі», і які саме дані)

Заява про видачу судового наказу
про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

____________ року я, заявник, ___________ року народження, уклала шлюб з _________________________, ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________області, про що зроблений актовий запис № _____ (додаток 1).

У шлюбі у нас народилася неповнолітня дитина:________________ (П.І.Б), _________ року народження (додаток 2).

Рішенням ______________________________ суду _________________області від __ ___________ 201__ року, наш шлюб було розірвано (додаток 3).

Після розірвання шлюбу, дитина проживає разом зі мною, та знаходиться на повному моєму утриманні (додаток 4).

Боржник участі в утриманні дітей не приймає, та ніякої матеріальної допомоги нам не надає.

Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а боржник, останнім часом, з ____________ року не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Відповідно до ч. 5 ст. 183 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Відповідно до ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України, є підстави допустити негайне виконання наказу у межах сплати платежу за один місяць.

Керуючись вищенаведеним та у відповідності до ст. ст. 180 – 183 Сімейного кодексу України, ст. ст. 4-5, 160 – 169, 430 Цивільного процесуального кодексу України,

П Р О Ш У:

 1. Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у в розмірі ¼ від заробітку (доходу) батька, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину та не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з ______року і до повноліття дитини.
 2. Судові витрати покласти на боржника.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
 2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
 3. Копія рішення суду про розірвання шлюбу – 2 екз.;
 4. Довідка про склад сім’ї – 2 екз.;
 5. Копія паспорту та ідентифікаційного коду– 2 екз.;
 6. Копія заяви.

«___» _________________ 201__ року _____________ ПІБ

Источник: http://aliment.com.ua/obraztsy-dokumentov/zayavlenie-o-vydache-sudebnogo-prikaza-na-vzyskanie-alimentov-v-chasti-ot-dohoda.html

Алименты в Украине: все что нужно знать об их начислении и ответственности за неуплату

В идеальных условиях ребенка воспитывают оба родителя, которые вместе несут финансовую ответственность полностью обеспечивая его потребности до достижения совершеннолетия. К сожалению, пары часто расходятся, и ребенок остается проживать с одним из родителем. При этом, ответственность за воспитание и содержание ребенка со второго родителя не снимается, и он должен оплачивать алименты. Ответственность за неуплату алиментов может быть не только административной, но и уголовной, а с 2020 года значительно ужесточается.

Алименты в Украине

Алиментные выплаты на содержание ребенка в Украине могут быть:

 1. Добровольными – оплачиваются по устной или письменной договоренности родителей.
 2. Принудительными – присуждаются органами судебной власти.

Право ребенка на надлежащий уровень жизни гарантированно Конвенцией ООН «О правах детей» (статья 27») и Законом Украины «Об охране детства» (статья 8). Ответственность за создание таких условий лежит на отце и матери ребенка и распределяется между ними в равных долях, так как «Семейный Кодекс Украины» предусматривает для родителей равные права в отношении воспитания и содержания детей.

Алименты являются одним из методов защиты права ребенка на достойный уровень жизни и предусматривают финансовые обязательства родителя, не проживающего с несовершеннолетним после развода.

Стоит знать! Финансовые обязательства возникают от момента рождения малыша и сохраняются до наступления его совершеннолетия (возраст 18 лет). В некоторых случаях алиментные выплаты могут быть увеличены или уменьшены.

Взыскание алиментов в судебном порядке

В случаях, когда родителям ребенка не удается договориться между собой о финансовом обеспечении ребенка и распределении расходов на его содержание, тот из родителей, с кем остался проживать ребенок может обратиться в суд.

Заявление о взыскании алиментов подается в районное представительство судебной власти по месту проживания истца. К иску следует приложить такие документы:

 1. Любые доказательства наличия дохода у плательщика алиментов (чеки, банковские выписки, справки с места работы).
 2. Ксерокопию свидетельства о рождении.
 3. Копию судебного решения о расторжении брака (в случае если он был официально зарегистрирован).
 4. Ксерокопии паспорта и справки о присвоении ИНН заявителя.
 5. Копию искового заявления и приложений к нему для уведомления ответчика.

Стоит знать! Согласно статье 5 Закона Украины «О судебном сборе» истцы по делам об алиментах на детей освобождаются от уплаты государственной пошлины и судебного сбора. Расходы на судебное разбирательство возлагаются на ответчика, в том числе и оплата услуг юриста.

Согласно принятому в 2017 году Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание» процедура судебного взыскания алиментов была существенно упрощена.

Согласно новому законодательству предполагается:

 • значительное ускорение рассмотрения заявлений об алиментах;
 • учет скрытых доходов ответчика при определении размера выплат;
 • судебная защита прав получателя выплаты;
 • перенос ответственности за доказательство наличия/отсутствия доходов на плательщика алиментов.
Читайте так же:  Незаконное отстранение от работы

Таким образом при обращении в суд родитель, которому положены алиментные выплаты может получить судебный приказ о взыскании алиментов с указанием размера финансовой помощи и обратиться с ним в исполнительную службу.

Для получения приказа о назначении алиментов в суд требуется подать следующие документы в двух экземплярах:

 1. Заявление о выдаче судового приказа про взыскание алиментов на ребенка.
 2. Ксерокопии паспорта и ИНН.
 3. Ксерокопию свидетельства о браке.
 4. Ксерокопию свидетельства о рождении.
 5. Копию судебного решения о расторжении брака.
 6. Справку с места жительства, подтверждающую что ребенок проживает вместе с заявителем.

По решению суда или судебному приказу исполнительная служба заводит дело и отправляет уведомление о взыскании по месту работы, месту проживания и месту нахождения имущества плательщика.

Сроки и условия оплаты

Законодательство Украины предусматривает необходимость выплаты алиментов вплоть до наступления совершеннолетия ребенка. При этом в соответствии со статьями 198 и 199 «Семейного Кодекса Украины» сроки выплат могут быть продлены на больших период в случаях:

 1. Нетрудоспособности и потребности ребенка в материальной помощи по состоянию здоровья.
 2. Продолжения обучения в высшем учебном заведении не зависимо от формы такого обучения.

Родительское содержание совершеннолетнему ребенку присуждается при наличии дохода у плательщика.

Стоит знать! Совершеннолетнее лицо может самостоятельно подать иск о взыскании алиментов на свое содержание причем сразу к обоим родителям.

По делам о присуждении алиментов нет срока исковой давности в течение всего срока действия права на получение финансовой помощи. Частью 1 статьи 191 «Семейного Кодекса Украины» предусматривается что срок начала алиментных выплат соответствует дате подачи иска (заявления) на их получение независимо от сроков рассмотрения дела в суде.

Размер алиментов

Согласно статье 182 Семейного Кодекса Украины и пункта 17 постановления Пленума ВСУ №3 «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел касательно отцовства, материнства и взыскания алиментов» предполагается что при расчете суммы алиментов принимается во внимание:

 1. Состояние здоровья и текущее материальное положение ребенка и плательщика алиментов.
 2. Наличие у плательщика других детей и нетрудоспособных родственников на содержании.
 3. Иные существенные обстоятельства.

В 2019 году минимальный размер алиментов рассчитывается как 100% прожиточного минимума на ребенка и составляет около 1700 грн для детей до 6-ти летнего возраста и 2100 грн для детей от 6-ти до 18-ти лет.

Стоит знать! Конкретная сумма алиментов зависит от квартала в котором подается заявление на присуждение выплаты, так как размер прожиточного минимума пересматривается в сторону увеличения каждые три месяца.

Пересмотр суммы назначенных алиментов возможен в любой момент по исковому заявлению получателя помощи на ребенка.

Суд может назначить выплату алиментов одним из двух методов:

 1. Процент от официального дохода плательщика. На практике суд присуждает выплату в размере 25% дохода на одного ребенка, 33% от заработка на двоих детей, и 50% на троих и более детей. Сумма выплат не может быть меньшей одного прожиточного минимума и большей 10 прожиточных минимумов. Применение такой формы выплаты возможно только при наличии у алиментщика официально подтвержденного дохода.
 2. Фиксированная сума. Если доходы плательщика имеют непостоянный характер или выплачиваются в форме товаров и услуг, а также при наличии других обстоятельств. принимаемых во внимание судом, алименты назначаются в твердой сумме. Этот метод обеспечивает стабильность выплат на ребенка, и часто применяется к безработным плательщикам, морякам и т.д.


Если плательщик алиментов официально не трудоустроен, выплаты ему присуждаются в фиксированной суме.

Стоит знать! Наличие у алиментщика недвижимости, автомобиля, заграничных поездок не считается доказательством высоких доходов, но может приниматься во внимания при принятии судебного решения.

Уменьшение и увеличение выплат

Изменение суммы алиментов как в большую, так и в меньшую сторону предусмотрено Семейным законодательством и производится как на основании договоренности между родителями, так и по судебному решению.

Инициировать пересмотр суммы алиментов может и получатель, и плательщик. Основанием для изменения алиментных выплат могут являться:

 • появление других детей в семье плательщика;
 • изменение материального положения;
 • опека над нетрудоспособным родственником.

Важно! При удовлетворении иска об изменении размера алиментных выплат взыскание новой суммы производится после вступления соответствующего судебного решения в законную силу.

Согласно части 1 статьи 185 «Семейного кодекса Украины» получатель алиментов может требовать от плательщика покрытия дополнительных расходов на ребенка, в том числе на:

 • развитие способностей;
 • реабилитацию после болезни или травмы;
 • лечение;
 • другие потребности, вызванные особыми обстоятельствами.

Подавать иск на дополнительные выплаты можно как заранее, так и по факту возникновения таких расходов. При этом суду потребуются документы, подтверждающие обоснованность выплат: выписки из истории болезней, рецепты и чеки подтверждающие затраты на медикаменты, справка из медучреждения с указанием стоимости предполагаемых или оказанных услуг.

Индексация

Если выплата алиментов осуществляется в фиксированной сумме, согласно законодательству начисления подлежат индексации. Индексация производится в соответствии с уровнем инфляции и инициируется исполнительной службой либо предприятием, в котором трудоустроен плательщик. Порядок индексации определяется Законом Украины «Про индексацию денежных доходов населения».

Расчет задолженности по алиментам

Задолженность по алиментам может взыматься с плательщика за предыдущий период согласно статье 194 «Семейного Кодекса Украины» но не более чем за три года предшествовавших предъявлению исполнительного листа.

Важно! В случаях, когда плательщик находился заграницей или в розыске задолженность по алиментам выплачивается без учета сроков исполнительной давности.

Взыскать предыдущую задолженность по алиментам возможно после достижения ребенком 18-ти летнего возраста.

При расчете размера алиментной задолженности, начисляемого в процентном соотношении к заработку плательщика, принимается во внимание фактический заработок должника. Если в период формирования задолженности плательщик не был официально трудоустроен, однако на момент определения суммы долга работает, то размер задолженности рассчитывается по его текущим доходам.

Для безработных плательщиков, не трудоустроенных на момент предъявления требований о выплате задолженности размер долга рассчитывается государственным исполнителем, либо судом (в соответствии статье 195 «Семейного Кодекса Украины»).

Источник: http://uristy.ua/articles/family-law/alimenty-v-ukraine-vse-chto-nuzhno-znat-ob-ih-nachislenii-i-otvetstvennosti-za-neuplatu/

Заявление на алименты украина

Рубрика: Спрашивали? Отвечаем!

В случае, если решением суда или судебным приказом взысканы алименты в части от дохода, а плательщик алиментов официально не работает и не получает официально доход, то алименты насчитываются следующим образом:

Одним из вариантов взыскания алиментов — это подача заявления в приказном производстве.

Плюсы приказного производства

В чём плюсы такого обращения:

1. Рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа происходит без вызова сторон и судебного заседания.

2. Судебный приказ о взыскании алиментов не обжалуется.

Представляю Вашему вниманию образец заявления о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов на одного ребенка.

Если у Вас появились вопросы — Вы можете задать их в комментариях.

Читайте так же:  Могут ли банки звонить в выходные дни

Об административной ответственности за неуплату алиментов можете почитать здесь, а об уголовной – здесь.

Ответственность за неуплату алиментов в виде временного ограничения прав.

Законом Украины «Об исполнительном производстве» предусмотрены следующие ограничения:

Об административной ответственности за неуплату алиментов можете почитать здесь.

Уголовная ответственность за неуплату алиментов.

Статьёй 164 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание детей. Наказанием за это преступление являются общественные работы на срок от 80 до 120 часов или арестом на срок до 3 месяцев, или ограничение воли на строк до 2 лет.

Тэги: взыскание алиментов, заявление о выдаче судебного приказа, образец заявления о выдаче судебного приказа, стягнення аліментів, заява про видачу судового наказу, зразок заяви про видачу судового наказу, утримання дитини, содержание ребенка, адвокат днепродзержинск, адвокат каменское, адвокат дніпродзержинськ, адвокат кам’янське

Источник: http://delegelata.com.ua/alim/list

Образец искового заявления о взыскании алиментов на содержание супруги

Представляю Вашему вниманию образец искового заявления о взыскании алиментов на содержание супруги до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

позивач:

Іванова Наталія Валентинівна

пр. Перемоги, 14/29

м. Кам’янське, 51900

електронна адреса відсутня

відповідач:

Іванов Сергій Васильович

вул. Черняховського, 59/24

м. Кам’янське, 51900

засоби зв’язку невідомі

електронна адреса невідома

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів на утримання дружини.

10 січня 2016 року між позивачем Петровою (зараз — Івановою) Наталією Валентинівною та відповідачем Івановим Сергієм Васильовичем, було укладено шлюб, зареєстрований у Заводському районному у місті Дніпродзержинську відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, актовий запис № 12.

Від спільного шлюбу мають малолітню дитину: Іванову Марину Сергіївну, 26 жовтня 2016 року народження.

На початку 2017 року у сторін погіршилися стосунки і з цього періоду сторони проживають окремо, не ведуть спільне господарство. З цього ж періоду відповідач не надає ніякої грошової допомоги на утримання дитини.

Позивач знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (копія наказу додається).

Відповідно до ч. 2 ст. 84 СК України дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка – батька дитини до досягнення дитиною трьох років.

Частиною 4 вказаної статті передбачено, що право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.

Достатнім розміром сторона позивача вважає 1/6 частину від усіх доходів відповідача.

Згідно з п. 17 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» за відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом.

Згідно з ч. 3 ст. 181 СК аліменти на дитину присуджуються в частці від заробітку (доходу) її матері, батька (ст. 183 цього Кодексу) або в твердій грошовій сумі (ст. 184 СК) і виплачуються щомісячно. У разі виїзду одного з батьків на постійне проживання в державу, з якою Україна не має договору про правову допомогу, аліменти стягуються відповідно до вимог частин 5 — 7 ст. 181 СК. Вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення. Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж зазначений у ч. 2 ст. 182 СК. При цьому необхідно мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду постановлених раніше судових рішень про їх стягнення.

Щодо підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 ЦПК України позови про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. Позивач проживає і зареєстрована у Дніпровському районі м. Кам’янське, тому позовну заяву подано до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська.

Щодо сплати судового збору.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» позивач звільнена від сплати судового збору.

Щодо інших вимог ЦПК України до позовної заяви.

 1. Відповідно до ст. 93 ЦПК України (яка зазначає право позивача поставити письмові запитання відповідачу) – позивач не задає таких запитань.
 2. Щодо вжиття заходів досудового врегулювання спору – відповідач добровільно відмовився від сплати аліментів на утримання дружини до досягнення дитиною трирічного віку. Обов’язкового досудового врегулювання такого спору законодавства не вимагає.
 3. Оригінали доказів, копії яких додано до позовної заяви, є в наявності осіб, зазначених навпроти кожного такого додатку.
 4. Попередній (орієнтовний) розрахунок сум судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи: жодних витрат позивач не несе – від сплати судового збору вона звільнена.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 84, 180, 182, 183 СК України, ст. 161 ЦПК України,

Видео (кликните для воспроизведения).

ПРОШУ:

Стягнути з Іванова Сергія Васильовича (і.п.н. 1234567891) на користь Іванової Наталії Валентинівни (і.п.н. 1234567890) аліменти на її утримання у розмірі 1/6 (однієї шостої) частини від усіх видів доходів, до досягнення дитиною Івановою М.С. трирічного віку, а саме до 26 жовтня 2019 року, починаючи з моменту подачі позову.

Додатки:

 1. Копія паспорту позивача (оригінал – у позивача);
 2. Копія паспорту відповідача (оригінал – у відповідача);
 3. Копія свідоцтва про шлюб (оригінал – у позивача);
 4. Копія свідоцтва про народження (оригінал – у позивача);
 5. Оригінал довідки про склад родини (копія – для відповідача);
 6. Заява про відсутність аналогічних справ (для суду).

Позовна заява, а також додані до неї матеріали, надані суду в двох екземплярах (додатки належним чином завірені).

20 лютого 2018 року Н.В. Іванова

Тэги: взыскание алиментов, заявление о выдаче судебного приказа, образец заявления о выдаче судебного приказа, стягнення аліментів, заява про видачу судового наказу, зразок заяви про видачу судового наказу, утримання дитини, содержание ребенка, адвокат днепродзержинск, адвокат каменское, адвокат дніпродзержинськ, адвокат кам’янське, лишение прав за алименты, позбавлення прав за аліменти, борг зі сплати аліментів, долг по уплате алиментов

Источник: http://delegelata.com.ua/alim/obrazets-iskovogo-zayavleniya-o-vzuskanii-alimentov-na-soderzhanie-suprugi

Заявление на алименты украина

Советы юристов-юридическая консультация!

Позовна заява про стягнення аліментів

Позивач: ___________________________,

яка проживає за адресою:

м. Київ, вул. ________, буд. 5,

Відповідач: __________________________,

який проживає за адресою:

Читайте так же:  До скольки можно звонить банкам

м. Київ вул. __________, буд. 5,

Ціна позову: _______ гр.

про стягнення аліментів

Я перебуваю (перебувала) з відповідачем у шлюбі, від якого маємо дитину (дітей) ______________________________.

(ім’я, дата народження)

Відповідач ухиляється від утримання дитини (дітей),

матеріальної допомоги добровільно не надає.

Відповідно до ст. 181 Сімейного кодексу України та

статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,-

ПРОШУ:

Стягувати з ___________________________________________________

(п. і. б. відповідача, дата і місце

аліменти на мою користь на утримання дитини (дітей)

_________, _____________________ в розмірі _______ частки заробітної плати щомісячно,

(ім’я) (дата народження)

починаючи з дня подання заяви і до повноліття дитини

(першої дитини), а потім у ________ частині зарплати до

Додатки:

1) Копія свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу.

2) Копія свідоцтв (а) про народження дітей (дитини).

3) Довідка з житлово-експлуатаційних органів (органів місцевого са¬моврядування) про знаходження дитини (дітей) на утриманні заявника.

4) Довідка (при можливості) з місця роботи відповідача про розмір його заробітку.

5) Квитанція про сплату судового збору (відповідно до ст. 81

Цивільного процесуального кодексу України судові витрати не сплачувались).

Источник: http://yurporada.kiev.ua/ru/obraztsi-iskovich-zayavleniy/pozovna-zayava-pro-styagnennya-al-ment-v.html

Иск о взыскание алиментов на 2-х несовершеннолетних детей

Заявление о взыскании алиментов на содержание 2-х несовершеннолетних детей, является эффективным средством защиты прав Ваших детей.

Рассмотрение заявления происходит в упрощенном порядке, в течение 20-25 дней от даты подачи заявления, и Вы можете получить желаемый результат не выходя из дома, даже не участвуя в судебном заседании!

Подготовьте данные, которые нужны для заполнения заявления/иска:

 • Ваши данные: Ф.И.О., дата рождения, номер паспорта, ИНН, адрес и тел.;
 • Данные ответчика: Ф.И.О., дата рождения и адрес;
 • Данные о детях: Ф.И.О. и дата рождения.

Судебное дело рассматривается на основании данных, содержащихся в поданном заявлении. По этим причинам, необходимо максимально точно заполнить данные электронной анкеты, которую вы будете заполнять дальше. Если у Вас только один ребёнок, то заполните Заявление на алименты для одного несовершеннолетнего ребенка или если трое, то Заявление на алименты на Трёх несовершеннолетних детей.

Получить алименты на двоих детей может:

 • мать, которая воспитывает детей без отца;
 • отец, который воспитывает детей без матери;
 • ближайшие родственники, которые воспитывают детей.

Таким образом заявление на алименты на двоих детей может быть составлено любой стороной, которая хочет, что ребенок получал необходимые ему средства.

Взыскание алиментов может происходить как процентно от зарплаты ответчика, так и твердой денежной форме сумма которой фиксируется.
Важным моментом при подсчете суммы алиментов, которую может получить истец является наличие у ответчика еще детей, на которых он выплачивает алименты.

Взыскание алиментов на 2-х несовершеннолетних детей стоит начинать с составления заявления. Правильно заполненное заявление упростит рассмотрение дела. Поэтому вы всегда можете обратиться за помощью к сотрудникам сервиса PozovDoSudu. Образец заявления на 2 детей, что предлагает сервис, всегда актуален и будет рассмотрен в любом суде.

Не знаете какой иск выбрать?

Ответьте на несколько простых вопросов, и узнайте, какие алименты Вы сможете получить!

Источник: http://pozovdosudu.com.ua/isk/alimenty-na-2-detey.html

Взыскание алиментов на ребенка – исковое заявление Киев

Услуга Сроки
Составление Иска от 1 дня Подача Иска Судебный день 1 час

Исковое заявление о взыскание алиментов на детей образец

Согласно Семейному кодексу Украины (далее СКУ), каждый из родителей обязан принимать участие в воспитании ребенка и содержать его. Но нередки случаи, когда один из родителей или оба родителя уклоняются, либо не желают выполнять свои обязанности. Взыскать алименты с отца (матери) ребенка можно только после обращения в суд.

Зачастую, такие судебные споры, как развод и взыскание алиментов, нашими юридическими специалистами решаются в течение месяца. Также заметим, что в большинстве случаев, весь процесс может происходить даже без вашего участия.

Как известно, истребовать алименты на ребенка можно в процентном соотношении от дохода отца (матери). Для этого, тот из родителей, кто живет с ребенком, должен обратиться в суд и подать иск о взыскании алиментов. Сумму выплаты определяет суд (стандартный размер составляет не менее 30% от доходов). Но, помимо установления размера выплаты, суд также вправе истребовать с должника его задолженность (обычно, за предыдущие 3 года). Сроки подачи иска в данном случае – произвольные.

Согласно ст. 185 СКУ, тот родитель, который не проживает с ребенком, обязан не только ежемесячно выплачивать алименты, но и принимать участие в других тратах на него. Их сумма также рассчитывается и устанавливается только судом.

С того момента, как судом принимается решение о взыскании алиментов, оно сразу же вступает в силу. Суд выдает соответствующий исполнительный лист, согласно которому и будет осуществляться выплата. Бывают случаи, когда ответчик желает погашать сумму выплаты из разных источников дохода, к примеру, из основной заработной платы и часть из доходов собственного бизнеса. В таком случае, судом выдается два и более исполнительных листа.

Если ответчик работает на каком-либо предприятии или в компании, тогда оплата алиментов производится ежемесячно из его зарплаты, путем удержания, после этого сумма поступает на счет другого родителя, проживающего с ребенком. Кроме того, выплата алиментов на детей проводится также по обоюдному договору между родителями. Как показывает практика, такие случаи очень редкие.

Довольно часто обеспокоенные родители задаются вопросами: можно ли взыскать алименты с безработного, и если да, то как? И не удивительно, ведь сегодня в Украине множество граждан устраиваются на работу неофициально. Согласно законам и нормам, родитель, не имеющий работы, не освобождается от обязанностей перед своим ребенком и несет за него полную ответственность, включая и выплату алиментов. Юристы и адвокаты, знающие свое дело, смогут грамотно составить и подать заявление на алименты на детей, а также собрать необходимую доказательную базу, которая вместе с иском поможет добиться нужного судебного решения.

Если вы выбрали именно нашу юридическую компанию в качестве своего доверенного лица, которое займется решением спора об алиментных обязательствах, тогда вам стоит ознакомиться со всеми услугами, предоставляемыми нами. Мы сможем не только проконсультировать вас по всем вопросам относительно судебного процесса по взысканию, но и:

 • провести переговоры с ответчиком от вашего имени в досудебном порядке;
 • составить иск на взыскание алиментов;
 • собрать все необходимые документы, прилагаемые к заявлению;
 • защитить ваши интересы и права вашего ребенка в суде (в некоторых случаях даже без вашего непосредственного участия).

Размер алиментов в Украине

Размер алиментов в Украине определяется судьей исходя из следующих обстоятельств:

 • состояние здоровья ребенка, а также его возраст (в зависимости от возраста определяются его потребности);
 • доходов родителя, который живет с ребенком;
 • наличие других детей и иных лиц, которые находятся на содержании родителя, обязанного выплачивать алименты.
Читайте так же:  Когда начисляют алименты после подачи заявления

Также есть минимальный размер алиментов, от которого и отталкивается суд при расчете суммы выплаты. В не зависимости от того, сколько имеется детей у ответчика, сумма алиментов всегда едина. Единственное, на что влияет количество детей – это на размер выплаты, т.е. чем их больше, тем больше будет сумма алиментов.

Нельзя затягивать с взысканием алиментов. Поэтому, если вы уже столкнулись с подобной проблемой, необходимо сразу же обращаться к опытным юридическим специалистам. Юристы из нашей компании смогут помочь вам не только составить исковое заявление о взыскании алиментов, но и добиться, чтобы их выплатили своевременно и в нужной сумме.

Взыскание задолженности по алиментам

Внимание! Взыскание задолженности по алиментам можно осуществить только через суд тогда, когда опытные правозащитники проведут соответствующий расчет задолженности.

Обращение клиентов, намеренных отобрать задолженность по алиментам у своих недобросовестных супругов – совсем нередкое явление. Как известно, долг может появиться по любым причинам: игнорирование выплаты, отказ от выплаты и даже повышение алиментов, о котором неосведомленный ответчик может даже не подозревать. Ко всем перечисленным причинам также можно добавить и самую популярную в Украине – отсутствие работы. Многие граждане Украины до сих пор считают, что это весомая причина, для того чтобы не выплачивать алименты. Но мы можем заверить, что отстранится подобным образом от закона невозможно! Взыскание с безработного – это не единичный случай в нашей компании. Согласно СКУ, если родитель безработный – это не освобождает его от ответственности перед ребенком и уплаты алиментов.

Нередки случаи, когда к нам обращаются молодые матери, желающие получить алименты без брака. Конечно же, получить их можно даже в таком случае, но только тогда, когда ответчик приходиться отцом ребенка по закону. В ином случае, для начала, придется установить отцовство и только затем подавать на алименты.

Порядок выплаты алиментов

Порядок выплаты алиментов на ребенка контролируется судом и тем предприятием или компанией, где работает плательщик. Процесс уплаты довольно простой. Бухгалтерия или другое штатно-структурное подразделение предприятия, в котором работает родитель, обязанный выплачивать алименты, удерживает из его заработной платы необходимую денежную сумму (точная цифра указана в исполнительном судебном документе). Далее деньги переводятся на счет другого родителя, который проживает вместе с ребенком или на счет самого ребенка, если у него таковой имеется. Начисления алиментов всегда имеют одну и ту же сумму. Любое уменьшение алиментов либо увеличение должен, сначала, определить суд согласно договору между родителями или иску, поданному в суд одной из сторон.

В случае если у вас возникают какие-либо трудности во время подачи иска, вы можете обратиться в нашу компанию за помощью. Наши юристы в самые краткие сроки помогут с составлением искового заявления, а также подготовят все нужные документы, прилагаемые к нему.

Прекращение выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке

Это возможно только в следующих случаях:

 • приобретение полной дееспособности несовершеннолетним ребенком до достижения им совершеннолетия;
 • во время усыновления (удочерения) ребенка, на содержание которого требовались алименты;
 • достижение получателем алиментов (ребенком) совершеннолетия и признание его трудоспособным;
 • прекращение нуждаемости в алиментах (получение ребенком постоянной работы);
 • наступление смерти лица, выплачиваемого алименты или лица, которое их получало.

Источник: http://edr.com.ua/vziskanije-alimentov

Заявление на алименты украина

Мы на связи:
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
+38 096 403 16 38 (Viber, Skype, Telegram)

Понятие «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит один из родителей. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
Многие добровольно исполняют свой родительский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

Мы всегда рады оказать вам юридические услуги с целью взыскания алиментов в Украине. Юрист поможет взыскать максимальную, в вашем случае, сумму алиментов на ребенка, профессионально составит иск о взыскании алиментов, представит ваши интересы в суде или по вашему поручению самостоятельно решит эту проблему. Но если нет возможности обратиться к юристу за помощью, следуйте нашим рекомендациям.

Составление искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

Рекомендую найти в Интернете шаблон искового заявления о взыскании алиментов. И если что-то будет не понятно, ответы на вопросы найдете в нашей статье.

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:
• шапка
• название
• вступительная часть
• аргументационная часть
• заключительная часть
• просительная часть
• указание прилагаемых документов
• дата и подпись

Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на украинском языке и должно быть напечатано на компьютере. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах. Один экземпляр искового заявления о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.

В какой суд подавать исковое заявление о взыскании алиментов в Украине?
Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 28 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Адрес суда и правильное его название можно узнать, позвонив в Контакт-центр судебной власти Украины: 0-800-501-492 (бесплатно по всей территории Украины).

В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес.
Дальше, напишите свои фамилию, имя и отчество, адрес и телефон, идентификационный номер и электронную почту. То же укажите об ответчике. Ответчик это тот, с кого будут взыскивать алименты.
Если вы не знаете идентификационный номер ответчика, то в шапке укажите так: «Идентификационный номер: неизвестен». Тоже касается электронной почты и телефона.
Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме, включая индекс. Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.

Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

Цена иска. В исковом заявлении о взыскании алиментов следует указывать Цену иска. В деле о взыскании алиментов, цена иска определяется как сумма всех надлежавших выплат за 6 месяцев. Нужно посчитать эту сумму и указать ее последней строкой в Шапке документа. Например «Цена иска 30000 грн.»

Читайте так же:  Отражена недостача денег в кассе

Название документа : Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите фамилию, имя, отчество, и дату рождения ребенка.

В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.

Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов предоставить суду. Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

Способ оплаты алиментов в Украине. Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.
В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей:
Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части от всех заработков ответчика. На одного ребенка — 1/4 часть от дохода; на двоих детей -1/3 часть, на троих и больше детей — 1/2 часть от доходов.
Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 3000 грн. в месяц.

Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право (и должны) просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.

Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части от всех его доходов. Максимальный размер алиментов на ребенка в Украине не установлен, но согласно Закону Украины «О исполнительном производстве» с должника не позволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не может быть меньше чем пятьдесят процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.

Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно части 2 статьи 11 Закона Украины «Об информации»: «Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом . »..

Судебный сбор .
При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты судебного сбора на основании п.п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе». Упомянутую статью нормативно-правового акта нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

Согласно статье 175 Гражданского процессуального кодекса Украины, дальше в исковом заявлении о взыскании алиментов, нужно указать следующее: «Подтверждаю, что Истцом, не подано другого иска (исков) к этому же ответчику, с тем же предметом и по тем же основаниям, а именно — о взыскании алиментов.»

В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст. 28 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского процессуального кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.

К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:
1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию собственного паспорта;
3. Справку о месте проживания ребенка;
4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию решения суда (свидетельства) о расторжении брака;
5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.
Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.

Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендую обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов. В данном случае информация, полученная во время юридической консультации – это выгодное приобретение, которое в ближайшем будущем принесет доход. Желаю вам удачи!

Будем рады помочь Вам решить вопросы, связанные с выплатой и взысканием алиментов. Юрист и адвокат окажут услуги быстро и качественно!

Телефоны: +38 096 403 16 38 (Viber, Skype, Telegram)
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Цена иска. В исковом заявлении о взыскании алиментов следует указывать Цену иска. В деле о взыскании алиментов, цена иска определяется как сумма всех надлежавших выплат за 6 месяцев. Нужно посчитать эту сумму и указать ее последней строкой в Шапке документа. Например «Цена иска 30000 грн.»

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://yurposlugi.com.ua/sostavlenie-iska-o-vzyskanii-alimentov.-prakticheskie-rekomendatsii.html

Заявление на алименты украина
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here